Αντιδήμαρχοι Δήμου Φαιστού Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Ιανουάριος 2016 00:00

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαιστού, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους έχουν καθοριστεί ως εξής:

 

A/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1.


Μαυράκης Γεώργιος του Κων/νου

Μαυράκης Γεώργιος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Προϋπολογισμού , Απολογισμού-Ισολογισμού Δήμου , Λογιστηρίου - Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ.
 • Παρακολούθηση Εσόδων - Εξόδων.
 • Εκκαθάριση Δαπανών.
 • Έλεγχος προσόδων.
 • Τ.Α.Π. και Τέλη καθαριότητας - Φωτισμού.
 • Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων –Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης.
 • Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Θέματα Δημοτικής περιουσίας (Διαχείριση και Προστασία , Αγορές , Μισθώσεις,Βοσκότοποι , Κτηματολόγιο κ.τ.λ.).
 • Κληροδοτήματα.
 • Διαχείριση συντήρησης και καλής λειτουργίας των οχημάτων , των χωματουργικών Μηχανημάτων και του λοιπού μηχανικού εξοπλισμού στο σύνολο του Δήμου.
 • Αδειοδότηση καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Την εποπτεία και ευθύνη του προσωπικού των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις αρμοδιότητες του.
 • Παρακολούθησης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για θέματα της αρμοδιότητες του.
 • Υλοποίηση Αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου (που αφορούν την οικονομική υπηρεσία) και της Οικονομικής επιτροπής.
 • Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 • Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους καθώς και όλα τα έγγραφα που είναι σχετικά με τις αρμοδιότητες του , επίσης να υπογράφει την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Πολιτών και την θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
2.


Γκιαουράκη- Ματθαιάκη Παρασκευή του Αριστόδημου

Gkiaouraki.jpg

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Καθαριότητας

 • Της καθαριότητας και Υγιεινής των Κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
 • Του σχεδιασμού – οργάνωσης αποκομιδής και διαχείρισης πάσης φύσεως αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Την εποπτεία ετοιμότητας για λειτουργία των διαθέσιμων μέσων και ανθρώπινου δυναμικού στην καθαριότητα και σε όλο το εύρος καθηκόντων και υποχρεώσεων.
 • Την καθαριότητα όλων των κοιμητηρίων στο σύνολο του Δήμου.
 • Την εποπτεία και ευθύνη καλής κατάστασης , χρήσης και λειτουργίας οχημάτων , μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του τμήματος καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα συντήρησης.
 • Της αποκατάστασης – συντήρησης του αστικού και Αγροτικού Οδικού Δικτύου και την εποπτεία λειτουργίας – διαχείρισης και καλής χρήσης όλων των σχετικών μηχανημάτων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Την Διαχείριση θεμάτων του Γραφείου κίνησης.
 • Την Διαχείριση – συντήρηση αστικού και περιαστικού πράσινου.
 • Τον συντονισμό και την εποπτεία του Έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τους ορισμένους Υπάλληλους.
 • Την αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
 • Την υπογραφή Εγγράφων που είναι σχετικά με τις αρμοδιότητες της, επίσης την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Πολιτών και την θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
 • Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτήν εκ μέρους του Δημάρχου.
3.
Ξηρουδάκης Ιωάννης του
antidimarxos.jpg

Αντιδήμαρχος Παιδείας Αθλητισμού & Πολιτισμού

 • Θέματα Παιδείας